La retinografia és una prova la qual permet l’obtenció de fotografies del fons de l’ull.

Gràcies a aquestes imatges, els especialistes poden fer un estudi més detallat de la patologia, a més a més, d’un control evolutiu d’aquelles patologies que requereixen un seguiment, com per exemple nevus coroideos, possibles tumoracions, estadis de retinopatia diabètica, infeccions corioretinianes, cicatrius, etc.