La paquimetria l’utilitzem per a mesurar el gruix de la còrnia. El gruix del centre de la còrnia afecta el valor de la pressió ocular, així doncs còrnies més gruixudes presenten valors de PIO més elevades, en canvi, còrnies més primes presenten valors de PIO inferiors.

A més a més l’utilitzem per l’estudi de pacients que volen realitzar-se una cirurgia refractiva amb làser, ja que pacients amb la còrnia excessivament prima no serien candidats per tal de realitzar aquesta tècnica, i requeririen un altre tipus de cirurgia com la de les lents intraoculars.